شفق و فلق به ترتیب عبارتند از زمانی بعد از غروب و قبل از طلوع که در طی زمان مذکور نور به حد کافی وجود دارد مدت و دوام شفق و فلق موبوط به زاویه ای است که مسیر افتاب با افق تشکیل می دهد، و لذا در عرض جغرافیایی پست دوام آن کمتر و در عرضهای بالا بیشتر است. همچنین د رتمام عرضهای جغرافیایی دوام شفق و فلق د راعتدالین کوتاه تر و در انقلابین طویل تر از سایر زمانها است. حداقل زمان شفق و فلق 21 دقیقه بوده و مربوط به عرض جغرافیایی صفر درجه ( استوا) د ر21 مارس و 21 سپتامبر می باشد. در حالی که حداکثر زمان مزبور 100 دقیقه و خاص عرض غرافیایی 66 درجه می باشد. در شمال عرض جغرافیایی 60 درجه، بعد غروب افتاب نور تا طلوع صبح ادامه دارد، و تا موقعیکه افتاب 5/6 درجه زیر افق قرار گیرد می توان مطالعه نمود.
توجه به شفق و فلق دربرنامه ریزی های مربوط به تولید برق و انرژی وامثال آنهااهمیت دارد